صفحه اصلی

پروژه / کارفرما
خدمات نظارت کارگاهی، نظارت عالیه بر پروژه تقاطع غیر هم سطح بلوار شهید دکتر باهنر – بلوار امیرکبیر / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر-بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث ساختمانهای آزمایشگاه هماتیت / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان شهربابک /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعات1، 2و 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی منوجان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر اجرای باند دوم جیرفت– میانچیل(نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار ) / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
مطالعات مرحله اول حسین آباد – آبشور گرینوئیه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات راهسازی و پروژه بهسازی راهها، جاده‌ها، محوطه‌ها و معابر شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
/ شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان‌عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعه 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی کهنوج /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت عالیه بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر – بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه سوم عسلوئیه- بندرلنگه / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
ميخ كوبي راه هاي روستايي رودخانه كمال، جهاد آباد، قناب سامان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
تهیه 1:100 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 5/0 متری در زمین سایت اداری گل گهر / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بدون جاده آسفالته بالای 50 خانوار+تکمیل راهسازی و ابنیه محور دهنه گمرکان – امجز
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
پیاده کردن و میخکوبی برداشت راههای روستایی شهرستان بافت محور سیاه کوه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی جاده ورودی گل گهر و جاده انبار ناریه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور ورودی شهرستان کوهبنان / اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث باند دوم جیرفت-میانچیل، آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت شهرستان عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری خط انتقال آب حسین آباد گلشن انار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث آتش‌نشانی و تکمیل ساختانهای پایلوت پلنت و انبار تجهیزات / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور سیرجان – حاجی آباد / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور پشتکوه–آسفنج، ده‌علی–رتک،ورودی ده‌علی- کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
انجام عملیات نقشه برداری جهت مجتمع دشت چترود کرمان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر سایت معابر آسفالتی شرکت گل گهر سیرجان جهت اجرا / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری کریدور محور ورودی گل گهر سیرجان – قطروئیه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
عملیات نقشه برداری، تپوگرافی زمین محل احداث سوختگیری هواپیمایی فرودگاه بم /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات مقدماتی مرحله اول، دوم ، سوم سه راهی انبار ناریه و پاسگاه خیرآباد / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات و طراحی تقاطع غیر هم سطح بلوار امیر کبیر – بلوار شهید دکتر باهنر و بلوار رحمت – بلوار شهید دکتر باهنر / شهرداری شیراز
انجام مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر تقاطع محور سيرجان – شيراز / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور طغرلجرد – کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات و طراحی تقاطع بلوار رحمت – بلوار احمدی جنوبی / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی معابر آسفالت سایت معدن گل گهر سیرجان (زون‌شماره 1) / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی عنبرآباد /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی جاده چاه دراز جاده چاه گله معدن گل گهر سیرجان / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی محور بندرعباس- سیرجان / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت مسیر محور گلو – تم سرخ و رودفرق – آبشار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان


پروژه / کارفرما
خدمات نظارت کارگاهی، نظارت عالیه بر پروژه تقاطع غیر هم سطح بلوار شهید دکتر باهنر – بلوار امیرکبیر / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر-بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث ساختمانهای آزمایشگاه هماتیت / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان شهربابک /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعات1، 2و 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی منوجان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر اجرای باند دوم جیرفت– میانچیل(نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار ) / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
مطالعات مرحله اول حسین آباد – آبشور گرینوئیه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات راهسازی و پروژه بهسازی راهها، جاده‌ها، محوطه‌ها و معابر شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
/ شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان‌عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعه 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی کهنوج /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت عالیه بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر – بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه سوم عسلوئیه- بندرلنگه / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
ميخ كوبي راه هاي روستايي رودخانه كمال، جهاد آباد، قناب سامان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
تهیه 1:100 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 5/0 متری در زمین سایت اداری گل گهر / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بدون جاده آسفالته بالای 50 خانوار+تکمیل راهسازی و ابنیه محور دهنه گمرکان – امجز
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
پیاده کردن و میخکوبی برداشت راههای روستایی شهرستان بافت محور سیاه کوه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی جاده ورودی گل گهر و جاده انبار ناریه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور ورودی شهرستان کوهبنان / اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث باند دوم جیرفت-میانچیل، آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت شهرستان عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری خط انتقال آب حسین آباد گلشن انار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث آتش‌نشانی و تکمیل ساختانهای پایلوت پلنت و انبار تجهیزات / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور سیرجان – حاجی آباد / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور پشتکوه–آسفنج، ده‌علی–رتک،ورودی ده‌علی- کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
انجام عملیات نقشه برداری جهت مجتمع دشت چترود کرمان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر سایت معابر آسفالتی شرکت گل گهر سیرجان جهت اجرا / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری کریدور محور ورودی گل گهر سیرجان – قطروئیه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
عملیات نقشه برداری، تپوگرافی زمین محل احداث سوختگیری هواپیمایی فرودگاه بم /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات مقدماتی مرحله اول، دوم ، سوم سه راهی انبار ناریه و پاسگاه خیرآباد / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات و طراحی تقاطع غیر هم سطح بلوار امیر کبیر – بلوار شهید دکتر باهنر و بلوار رحمت – بلوار شهید دکتر باهنر / شهرداری شیراز
انجام مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر تقاطع محور سيرجان – شيراز / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور طغرلجرد – کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات و طراحی تقاطع بلوار رحمت – بلوار احمدی جنوبی / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی معابر آسفالت سایت معدن گل گهر سیرجان (زون‌شماره 1) / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی عنبرآباد /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی جاده چاه دراز جاده چاه گله معدن گل گهر سیرجان / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی محور بندرعباس- سیرجان / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت مسیر محور گلو – تم سرخ و رودفرق – آبشار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان


پروژه / کارفرما
خدمات نظارت کارگاهی، نظارت عالیه بر پروژه تقاطع غیر هم سطح بلوار شهید دکتر باهنر – بلوار امیرکبیر / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر-بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث ساختمانهای آزمایشگاه هماتیت / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان شهربابک /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعات1، 2و 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی منوجان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر اجرای باند دوم جیرفت– میانچیل(نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار ) / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
مطالعات مرحله اول حسین آباد – آبشور گرینوئیه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات راهسازی و پروژه بهسازی راهها، جاده‌ها، محوطه‌ها و معابر شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
/ شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان‌عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعه 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی کهنوج /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت عالیه بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر – بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه سوم عسلوئیه- بندرلنگه / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
ميخ كوبي راه هاي روستايي رودخانه كمال، جهاد آباد، قناب سامان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
تهیه 1:100 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 5/0 متری در زمین سایت اداری گل گهر / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بدون جاده آسفالته بالای 50 خانوار+تکمیل راهسازی و ابنیه محور دهنه گمرکان – امجز
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
پیاده کردن و میخکوبی برداشت راههای روستایی شهرستان بافت محور سیاه کوه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی جاده ورودی گل گهر و جاده انبار ناریه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور ورودی شهرستان کوهبنان / اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث باند دوم جیرفت-میانچیل، آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت شهرستان عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری خط انتقال آب حسین آباد گلشن انار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث آتش‌نشانی و تکمیل ساختانهای پایلوت پلنت و انبار تجهیزات / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور سیرجان – حاجی آباد / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور پشتکوه–آسفنج، ده‌علی–رتک،ورودی ده‌علی- کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
انجام عملیات نقشه برداری جهت مجتمع دشت چترود کرمان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر سایت معابر آسفالتی شرکت گل گهر سیرجان جهت اجرا / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری کریدور محور ورودی گل گهر سیرجان – قطروئیه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
عملیات نقشه برداری، تپوگرافی زمین محل احداث سوختگیری هواپیمایی فرودگاه بم /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات مقدماتی مرحله اول، دوم ، سوم سه راهی انبار ناریه و پاسگاه خیرآباد / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات و طراحی تقاطع غیر هم سطح بلوار امیر کبیر – بلوار شهید دکتر باهنر و بلوار رحمت – بلوار شهید دکتر باهنر / شهرداری شیراز
انجام مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر تقاطع محور سيرجان – شيراز / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور طغرلجرد – کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات و طراحی تقاطع بلوار رحمت – بلوار احمدی جنوبی / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی معابر آسفالت سایت معدن گل گهر سیرجان (زون‌شماره 1) / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی عنبرآباد /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی جاده چاه دراز جاده چاه گله معدن گل گهر سیرجان / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی محور بندرعباس- سیرجان / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت مسیر محور گلو – تم سرخ و رودفرق – آبشار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان


پروژه / کارفرما
خدمات نظارت کارگاهی، نظارت عالیه بر پروژه تقاطع غیر هم سطح بلوار شهید دکتر باهنر – بلوار امیرکبیر / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر-بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث ساختمانهای آزمایشگاه هماتیت / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان شهربابک /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعات1، 2و 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی منوجان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر اجرای باند دوم جیرفت– میانچیل(نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار ) / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
مطالعات مرحله اول حسین آباد – آبشور گرینوئیه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات راهسازی و پروژه بهسازی راهها، جاده‌ها، محوطه‌ها و معابر شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
/ شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان‌عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعه 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی کهنوج /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت عالیه بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر – بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه سوم عسلوئیه- بندرلنگه / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
ميخ كوبي راه هاي روستايي رودخانه كمال، جهاد آباد، قناب سامان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
تهیه 1:100 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 5/0 متری در زمین سایت اداری گل گهر / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بدون جاده آسفالته بالای 50 خانوار+تکمیل راهسازی و ابنیه محور دهنه گمرکان – امجز
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
پیاده کردن و میخکوبی برداشت راههای روستایی شهرستان بافت محور سیاه کوه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی جاده ورودی گل گهر و جاده انبار ناریه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور ورودی شهرستان کوهبنان / اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث باند دوم جیرفت-میانچیل، آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت شهرستان عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری خط انتقال آب حسین آباد گلشن انار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث آتش‌نشانی و تکمیل ساختانهای پایلوت پلنت و انبار تجهیزات / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور سیرجان – حاجی آباد / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور پشتکوه–آسفنج، ده‌علی–رتک،ورودی ده‌علی- کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
انجام عملیات نقشه برداری جهت مجتمع دشت چترود کرمان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر سایت معابر آسفالتی شرکت گل گهر سیرجان جهت اجرا / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری کریدور محور ورودی گل گهر سیرجان – قطروئیه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
عملیات نقشه برداری، تپوگرافی زمین محل احداث سوختگیری هواپیمایی فرودگاه بم /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات مقدماتی مرحله اول، دوم ، سوم سه راهی انبار ناریه و پاسگاه خیرآباد / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات و طراحی تقاطع غیر هم سطح بلوار امیر کبیر – بلوار شهید دکتر باهنر و بلوار رحمت – بلوار شهید دکتر باهنر / شهرداری شیراز
انجام مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر تقاطع محور سيرجان – شيراز / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور طغرلجرد – کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات و طراحی تقاطع بلوار رحمت – بلوار احمدی جنوبی / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی معابر آسفالت سایت معدن گل گهر سیرجان (زون‌شماره 1) / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی عنبرآباد /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی جاده چاه دراز جاده چاه گله معدن گل گهر سیرجان / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی محور بندرعباس- سیرجان / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت مسیر محور گلو – تم سرخ و رودفرق – آبشار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان


پروژه / کارفرما
خدمات نظارت کارگاهی، نظارت عالیه بر پروژه تقاطع غیر هم سطح بلوار شهید دکتر باهنر – بلوار امیرکبیر / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر-بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث ساختمانهای آزمایشگاه هماتیت / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان شهربابک /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعات1، 2و 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی منوجان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر اجرای باند دوم جیرفت– میانچیل(نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار ) / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
مطالعات مرحله اول حسین آباد – آبشور گرینوئیه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات راهسازی و پروژه بهسازی راهها، جاده‌ها، محوطه‌ها و معابر شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
/ شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان‌عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعه 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی کهنوج /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت عالیه بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر – بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه سوم عسلوئیه- بندرلنگه / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
ميخ كوبي راه هاي روستايي رودخانه كمال، جهاد آباد، قناب سامان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
تهیه 1:100 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 5/0 متری در زمین سایت اداری گل گهر / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بدون جاده آسفالته بالای 50 خانوار+تکمیل راهسازی و ابنیه محور دهنه گمرکان – امجز
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
پیاده کردن و میخکوبی برداشت راههای روستایی شهرستان بافت محور سیاه کوه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی جاده ورودی گل گهر و جاده انبار ناریه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور ورودی شهرستان کوهبنان / اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث باند دوم جیرفت-میانچیل، آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت شهرستان عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری خط انتقال آب حسین آباد گلشن انار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث آتش‌نشانی و تکمیل ساختانهای پایلوت پلنت و انبار تجهیزات / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور سیرجان – حاجی آباد / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور پشتکوه–آسفنج، ده‌علی–رتک،ورودی ده‌علی- کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
انجام عملیات نقشه برداری جهت مجتمع دشت چترود کرمان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر سایت معابر آسفالتی شرکت گل گهر سیرجان جهت اجرا / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری کریدور محور ورودی گل گهر سیرجان – قطروئیه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
عملیات نقشه برداری، تپوگرافی زمین محل احداث سوختگیری هواپیمایی فرودگاه بم /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات مقدماتی مرحله اول، دوم ، سوم سه راهی انبار ناریه و پاسگاه خیرآباد / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات و طراحی تقاطع غیر هم سطح بلوار امیر کبیر – بلوار شهید دکتر باهنر و بلوار رحمت – بلوار شهید دکتر باهنر / شهرداری شیراز
انجام مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر تقاطع محور سيرجان – شيراز / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور طغرلجرد – کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات و طراحی تقاطع بلوار رحمت – بلوار احمدی جنوبی / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی معابر آسفالت سایت معدن گل گهر سیرجان (زون‌شماره 1) / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی عنبرآباد /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی جاده چاه دراز جاده چاه گله معدن گل گهر سیرجان / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی محور بندرعباس- سیرجان / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت مسیر محور گلو – تم سرخ و رودفرق – آبشار /اداره کل راه و ترابری استان کرمانپروژه / کارفرما
خدمات نظارت کارگاهی، نظارت عالیه بر پروژه تقاطع غیر هم سطح بلوار شهید دکتر باهنر – بلوار امیرکبیر / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر-بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث ساختمانهای آزمایشگاه هماتیت / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان شهربابک /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعات1، 2و 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی منوجان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر اجرای باند دوم جیرفت– میانچیل(نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار ) / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
مطالعات مرحله اول حسین آباد – آبشور گرینوئیه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و عالیه عملیات راهسازی و پروژه بهسازی راهها، جاده‌ها، محوطه‌ها و معابر شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
/ شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان‌عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی قطعه 3 محور سیرجان – بندرعباس / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی کهنوج /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت عالیه بر پروژه احداث قطعه 5 بندرخمیر – بندرلنگه / شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه احداث قطعه سوم عسلوئیه- بندرلنگه / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
ميخ كوبي راه هاي روستايي رودخانه كمال، جهاد آباد، قناب سامان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
تهیه 1:100 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 5/0 متری در زمین سایت اداری گل گهر / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی بدون جاده آسفالته بالای 50 خانوار+تکمیل راهسازی و ابنیه محور دهنه گمرکان – امجز
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
پیاده کردن و میخکوبی برداشت راههای روستایی شهرستان بافت محور سیاه کوه /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار
/ اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
خدمات نظارت بر پروژه بهسازی جاده ورودی گل گهر و جاده انبار ناریه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور ورودی شهرستان کوهبنان / اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر احداث باند دوم جیرفت-میانچیل، آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت شهرستان عنبرآباد / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری خط انتقال آب حسین آباد گلشن انار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر احداث آتش‌نشانی و تکمیل ساختانهای پایلوت پلنت و انبار تجهیزات / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور سیرجان – حاجی آباد / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
خدمات نظارت دوره ساخت و تحویل محور پشتکوه–آسفنج، ده‌علی–رتک،ورودی ده‌علی- کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
انجام عملیات نقشه برداری جهت مجتمع دشت چترود کرمان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت بر سایت معابر آسفالتی شرکت گل گهر سیرجان جهت اجرا / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
خدمات نظارت بر احداث راه روستایی درکم+ درچشمه +باغ آهنی+گرم ریز- رودفرق+گمرکان-امجز+حسین آباد- زین‌آباد+نرگسان+اله آباد جهانگیر خان-فرخ آباد بلوک+مهن آباد سوختگان+سنته+آنتنی دایمک+تل شیراز +اله آباد ابوسعیدی + روداب یوسف آباد +حسین آباد لولی+دسک+کغارکی+گز صالح+اکبر آباد+گنج آباد +سالاریه +حیدرآباد +شریف آباد+داروییه-ایزدآباد- اسماعیلیه علیا(ادامه نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار / اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
نقشه برداری کریدور محور ورودی گل گهر سیرجان – قطروئیه / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
عملیات نقشه برداری، تپوگرافی زمین محل احداث سوختگیری هواپیمایی فرودگاه بم /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
خدمات نظارت کارگاهی در دوره ساخت و تحویل کار در راههای روستایی شهرستان کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات مقدماتی مرحله اول، دوم ، سوم سه راهی انبار ناریه و پاسگاه خیرآباد / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات و طراحی تقاطع غیر هم سطح بلوار امیر کبیر – بلوار شهید دکتر باهنر و بلوار رحمت – بلوار شهید دکتر باهنر / شهرداری شیراز
انجام مطالعات مرحله اول و دوم پل روگذر تقاطع محور سيرجان – شيراز / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
مطالعات بر پروژه بهسازی محور طغرلجرد – کوهبنان /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
مطالعات و طراحی تقاطع بلوار رحمت – بلوار احمدی جنوبی / شهرداری شیراز
خدمات نظارت کارگاهی وعالیه بر پروژه بهسازی معابر آسفالت سایت معدن گل گهر سیرجان (زون‌شماره 1) / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
میخکوبی و برداشت راههای روستایی عنبرآباد /اداره کل راه و ترابری استان کرمان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی جاده چاه دراز جاده چاه گله معدن گل گهر سیرجان / شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
برداشت مسیر و مطالعات بر پروژه بهسازی محور بندرعباس- سیرجان / اداره راهداری و حمل نقل جاده ای استان هرمزگان
میخکوبی و برداشت مسیر محور گلو – تم سرخ و رودفرق – آبشار /اداره کل راه و ترابری استان کرمان

تقدیرنامه ها

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

معرفی هیئت مدیره

  


مدیرعامل و مشاوران عالی